• Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY E-PETO.PL


 1. Maxtelkom Distribution - właściciel platformy www.e-peto.pl, spółka Maxtelkom Distribution s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej, z którą Klient może się kontaktować pod adresem kontakt@e-peto.pl

  2. E-peto.pl - prowadzona przez Maxtelkom Distribution s.r.o. w języku polskim, platforma handlowa on-line, przeznaczona do dokonywania rezerwacji towarów, w ramach której świadczone są inne usługi związane z Rezerwacjami.

  3. Towar – rzeczy, które mogą być przedmiotem Rezerwacji zgodnie z niniejszym Regulaminem;

  4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

  5. Spółka – Firma obsługująca platformę e-peto.pl, która zawarła umowę o współpracę z Maxtelkom Distribution s.r.o.

  6. Rezerwacja – procedura rezerwowania konkretnego towaru w celu jego ewentualnego późniejszego osobistego nabycia.

  7. Klienci mają możliwość korzystania z e-peto.pl bez dokonywania rejestracji, lub też mogą utworzyć konto w procesie rejestracji

  8. E-peto.pl może być użyta tylko w sposób i w celach prawnie dozwolonych.

  9. E-peto.pl służy do rezerwacji towarów. Zakazane jest wykorzystywanie platformy e-peto.pl do rezerwacji towarów przez osoby poniżej 18 roku życia.

  10. Zabrania się wykorzystywania platformy e-peto.pl do sprzedaży towarów, w tym sprzedaży na odległość oraz osobom poniżej 18 roku życia, a także do reklamy towarów niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  11. Korzystanie z e-peto.pl wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.

  12. Maxtelkom Distribution s.r.o. świadczy za pośrednictwem e-peto.pl usługi drogą elektroniczną obejmujące:
  - prowadzenie konta Klienta;
  - obsługę procesu Rezerwacji Towarów w zakresie wynikającym z Regulaminu
  - wysyłanie newslettera

  13. W celu dokonania Rezerwacji za pośrednictwem e-peto.pl oraz w celu korzystania z innych usług związanych z rezerwacjami, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej lub konto Klienta na e-peto.pl

  14. Informacja o Towarach przedstawiona na e-peto.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowi ona informację o towarach możliwych do nabycia po złożeniu Rezerwacji przez Klienta.

  15. Wszystkie Towary na e-peto.pl są nowe bez wad.

  16. Złożenie rezerwacji za pośrednictwem e-peto.pl wymaga od Klienta:
  - złożenia oświadczenia woli, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji rezerwacji zawartych za pośrednictwem e-peto.pl
  - uiszczenia opłaty za rezerwację towaru, która odpowiada wysokości ceny brutto towaru powiększonej o koszt przesyłki towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia towaru.

  17. Klient chcąc dokonać rezerwacji wybiera towar, którym jest zainteresowany. Wybór towaru do rezerwacji następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" na karcie towaru. Klient wskazuje miejsce odbioru i formę zapłaty dla ewentualnego nabycia Towaru od Kuriera po okazaniu dowodu osobistego.

  18. Jeżeli po zapoznaniu się z zarezerwowanym Towarem, Klient nie zdecyduje się na nabycie tego Towaru, powinien niezwłocznie go odesłać, po czym Klientowi zostaną zwrócone poniesione koszty pomniejszone o koszt rezerwacji.   

  19. Sposób zwrotu płatności zostanie uzgodniony z Klientem.

  20. Opłata za Rezerwację dokonywana jest na rzecz Firmy.

  21. Klient dokonuje opłaty za Rezerwację za pomocą przelewu na rachunek bankowy.

W celu wyeliminowania otrzymania rezerwacji przez osoby niepełnoletnie, opcja "za pobraniem" nie jest dostępna.

 1. Złożenie rezerwacji oraz jego przetworzenie i obsługa odbywa się w siedzibie Maxtelkom Distribution s.r.o.
 2. Realizacja rezerwacji odbywa się w siedzibie Firmy i zajmuje średnio do 3 dni robocze od zaksięgowania wpłaty.

  24. Klientowi przysługuje prawo zwrotu Towaru w stanie nie naruszonym w terminie 30 dni.

  25. Klient przed upływem 30 dni od zakupu poinformuje Firmę o chęci zwrotu towaru, po czym w ciągu następnych 14 dni odeśle Towar.

  26. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru - tj przesyłki do Firmy.

  27. Towary sprzedawane przez Firmę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

  28. Informacja o gwarancji zostanie przekazana Klientowi wraz z Towarem.

  29. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu świadczenia Klientom przez Maxtelkom Distribution s.r.o. usług drogą elektroniczną oraz realizacji Rezerwacji Towarów przez Firmę.

  30. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, niepodanie jednak określonych danych uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.

  31. Każdy kto przekaże swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usunięcia.

  32. Maxtelkom Distribution s.r.o. chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

  33. Maxtelkom Distribution s.r.o. zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe Klienta do wdrożenia stosownych zabezpieczeń tych danych.


  Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.10.2019r
 • Warunkowy dostęp do sklepu

Czy masz ukończony 18 lat?